REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PREZENTOWISKO.PL

______________________


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz warunki funkcjonowania sklepu internetowego Prezentowisko.pl
Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.
Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Sklep internetowy, dostępny na domenie www.prezentowisko.pl, jest prowadzony przez "MIRAGAS" Mateusz Walicki, 35-030 Rzeszów, ul. Tadeusza Kościuszki 4/10 NIP 5170002578, REGON 362608623.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego "MIRAGAS" 35-030 Rzeszów, ul. Tadeusza Kościuszki 4/10.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN


1 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają :

1,1   Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego
1,2   Administrator – Administratorem Sklepu jest Sprzedający
1,3   Cennik dostaw – znajdujące się w zakładce w: "Informacja” / „Dostawa i płatność” na stopce strony i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc znajduje się tam zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów.
1,4   Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce: "Informacja” / „Dostawa i płatność” na stopce strony i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc znajduje się tam zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów.
1,5   Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
1,6  
Formularz zamówienia – formularz który samoistnie wczytuje się w „Prezentowisko.pl” w trakcie procesu zakupowego umożliwiający dokonanie zamówienia produktu w Sklepie internetowym.
1,7  
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
1,8  
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1,9  
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
1,10  
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. Znajduje się on na stopce strony: "Informacja" / "Informacje prawne" / "Kodeks dobrych praktyk" pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/43-kodeks-dobrych-praktyk,Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1,11  
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
1,12  
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
1,13  
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy podany przez Kupującego lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu. Adresy punktów odbioru znajdują się na stopce strony w zakładce: "Informacja” / „Dostawa i płatność” i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc znajduje się tam zestawienie dostępnych punktów odbioru
1,14  
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.
1,15  
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona znajdujące się w zakładce „Informacja” zakładka „Dostawa i płatność” na stopce strony i pod adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc.
1,16   Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
1,17  
Produkt – wszelkie towary/usługi sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego „prezentowisko.pl”, Innymi słowy to minimalna i niepodzielna ilość rzeczy/usług, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
1,18  
Przedmiot umowy – produkt/usługa i dostawa będące przedmiotem umowy.
1,19  
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
1,20  
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym podanym przez Kupującego. Adresy proponowanych przez sklep punktów odbioru znajdują się na stopce strony w zakładce: "Informacja” / „Dostawa i płatność” i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc. Znajduje się tam zestawienie dostępnych punktów odbioru.
1,21  
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
1,22  
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prezentowisko.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
1,23  
Sprzedający: "MIRAGAS" Mateusz Walicki, 35-030 Rzeszów, ul. Tadeusza Kościuszki 4/10 NIP 5170002578, REGON 362608623.
1,24  
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
1,25  
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
1,26  
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
1,27  
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
1,28  
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 • 1,28,1   nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczeni
 • 1,28,2   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta
 • 1,28,3   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • 1,28,4   została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
 • 1,28,5   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego
 • 1,28,6   nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
1,29   Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
1,30   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2 Warunki ogólne

2,1  
Regulamin Sklepu określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „prezentowisko.pl”, sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2,2   Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.
2,3   Sklep internetowy „prezentowisko.pl”, dostępny pod adresem www.prezentowisko.pl prowadzony jest przez "MIRAGAS" Mateusz Walicki, 35-030 Rzeszów, ul. Tadeusza Kościuszki 4/10 NIP 5170002578, REGON 362608623, sklep@prezentowisko.pl, GIODO: (nadawanie numeru w toku) zarejestrowany i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widoczny pod adresem: http// (nadawanie tego numeru jest jeszcze w toku)
2,4
   KONTO BANKOWE: Nazwa rachunku: mBiznes konto Komfort "Prezentowisko.pl" Numer rachunku: 23 1140 2004 0000 3002 7589 3266
2,5   Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodną z prezentowaną ofertą na stronie www.prezentowisko.pl i na innych komercyjnych portalach sprzedażowych np. allegro i inne, na podstawie postanowień Regulaminu i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2,6   Miejsce wydania rzeczy powinno znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki za granicę kraju cena przesyłki i firma przewozowa będzie taka jak w cenniku, a jeśli cennik nie przewiduje takiej wysyłki to będzie ona ustalona indywidualnie z kupującym poprzez e-mail sklep@prezentowisko.pl.
2,7   Zawartość witryny sklepu internetowego „prezentowisko.pl” pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
2,8   Korzystanie z usług Sklepu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta Sklepu następujących wymagań technicznych:
 • 2,8,1   posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej,
 • 2,8,2   posiadanie na urządzeniu określonym w punkcie „a)” zainstalowanych przeglądarek internetowych
 • 2,8,3   dysponowanie ekranem połączonym z urządzeniem określonym w punkcie „a)”,
 • 2,8,4   dysponowaniem włączoną w przeglądarce internetowej możliwością obsługi JavaScript oraz cookies,
2,9   Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (nie zawierają podatek VAT ponieważ formą opodatkowania firmy jest podatek ryczałtowy). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2,10   Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
2,11   Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2,12   Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu prezentowisko.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
2,13   Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
2,14   Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk znajdującym się  na stopce strony w zakładce: "Informacja” / „Informacje prawne” i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/43-kodeks-dobrych-praktyk

3 Zawarcie umowy i realizacja


3,1   REJESTRACJA W SKLEPIE

3,1,1   Do korzystania ze Sklepu wymagana jest rejestracja.
3,1,2   Klient chcący w pełni korzystać ze Sklepu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez Sklep za pomocą identyfikatora ID i hasła. Podane w wyniku rejestracji dane, w szczególności hasło klienta oraz jego identyfikator ID stanowić powinny tajemnicę Klienta i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się, w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie, jego identyfikatorem ID lub hasłem wynikające z udostępnienia przez Klienta tych danych osobom trzecim lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia.
3,1,3   Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*) jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
3,1,4   Klient jest odpowiedzialny za wprowadzone przez siebie dane osobowe i nie może wpisywać danych fikcyjnych, bądź danych osobowych osób trzecich, a jeśli by to uczynił o bierze za to odpowiedzialność karną.
3,1,5   Rejestrując konto w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych od Sprzedawcy zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) .
3,1,6   Ochrona danych osobowych Klienta podawanych podczas rejestracji w prezentowisko.pl odbywa się na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu i „Polityce prywatności” znajdującej się na stopce strony: "Informacja" / "Polityka prywatności" bezpośredni adres http://prezentowisko.pl/content/28-polityka-prywatnosci
3,1,7   Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.

3,2
ZAWARCIE UMOWY - SPRZEDAŻ-ZAKUP

3,2,1   Sprzedaż Produktów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
3,2,2   Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Produktów jest prawo polskie.
3,2,3   Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Potwierdzam Zamówienie". Ponieważ w trakcie składania zamówienia konieczne jest potwierdzenie obowiązku zapłaty za zakupiony Towar. Klient po zakończeniu procesu wysyłania zamówienia otrzyma automatyczne potwierdzenie, na podany adres e-mail, tzw. Fakturę proforma. Z tą datą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
3,2,4   Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem produktu, którego zakupu chce dokonać.
3,2,5   Z uwagi na oferowanie przez prezentowisko.pl zróżnicowanego asortymentu, w tym produktów fabrycznie nowych, ale także odnawianych, importowanych, refurbished, zmodernizowanych oraz przecenionych, Klient winien dokładnie zapoznać się z przedstawioną specyfikacją rodzaju Produktu i zasięgnąć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, u sprzedawcy informacji o konkretnym Produkcie i jego właściwościach. Jeżeli Produkt pochodzi z programu ponownego wprowadzenia do obrotu. Produkty takie określane są mianem odnawiane, refurbished, czy zmodernizowane. Informacja o tym znajduje się na karcie Produktu jako np. „Stan - Nowy”.
3,2,6   Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, na których obrazy i kolory mogą różnić się nieznacznie, od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystkę wyrobów. Zdjęcia zostały zrobione w świetle barwy dziennej, by jak najdokładniej odwzorować rzeczywiste kolory i wygląd Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić wynikają głównie z powodów technicznych których główna przyczyna tkwi w rodzaju ekranu urządzenia na którym przeglądane są zdjęcia i kalibracji jego kolorów.
3,2,7   Indywidualne ustawienia komputera oraz monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produkcie (np. kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji.
3,2,8   Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wskazana jest, w trakcie procesu składania zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.
3,2,9   Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą i Klientem wymaga uprzedniego złożenia Zamówienia. Zamówienia Klient może składać przy użyciu Formularza zamówienia dostępnego na stronie prezentowisko.pl.
3,2,10   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
3,2,11   W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • 3,2,11,1   dodanie do koszyka produktu;
 • 3,2,11,2   wybór miejsca wydania rzeczy;
 • 3,2,11,3   wybór rodzaju dostawy;
 • 3,2,11,4   wybór rodzaju płatności;
 • 3,2,11,5   złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia, poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
3,2,12   Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
3,2,13   Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
3,2,14   Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
3,2,15   Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, spośród następujących sposobów rozliczenia:
 • 3,2,15,1   tradycyjny przelew bankowy/pocztowy,
 • 3,2,15,2   płatność za pomocą systemu rozliczeniowego Dotpay
 • 3,2,15,3   przesyłka za pobraniem,
 • 3,2,15,4   płatność przy odbiorze osobistym
 • 3,2,15,5   systemy ratalne i leasingowe.
3,2,16   Ewentualne dodatkowe koszty płatności uwidocznione są bezpośrednio w trakcie procesu zamawiania Produktu.
3,2,17   Na życzenie Klienta może być wystawiony rachunek(faktura).
3,2,18   Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
3,2,19   Firma MIRAGAS prowadzi sprzedaż poprzez kilka kanałów internetowych jak i sprzedaż stacjonarną, niekiedy ta sama rzecz jest sprzedawana w kilku miejscach na raz, dlatego czasem może się okazać że konkretny przedmiot zostanie sprzedany np. na dwóch różnych stronach internetowych w tym samym czasie. W takich przypadkach przedmiot ten zostanie wysłany do osoby która dokonała zakupu wcześniej, natomiast druga osoba otrzyma stosowne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ewentualny zwrot pieniędzy w przypadku gdyby zostały one już przelane na konto    
3,2,20   Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w zakładce "Dostawa i płatność" znajdującym się w stopce strony: "Informacja” / „Dostawa i płatność” i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc , a w szczególnych przypadkach na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
3,2,21   Klient może w każdej chwili, nie później jednak niż do momentu dokonania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, dokonać zmiany w zamówieniu lub też wycofać zamówienie informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres: sklep@prezentowisko.pl. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
3,2,22   Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
3,2,23   Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.


3,3   DOSTAWA

3,3,1   Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami.
3,3,2   Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu, które ponosi Kupujący, wg informacji wskazanych w trakcie przechodzenia procedury składania zamówienia i wg wyboru dokonanego przez Klienta.
3,3,3   Wyszczególnienie poszczególnych rodzajów dostaw znajduje się w zakładce "Dostawa i płatność", znajdującym się w stopce strony: "Informacja” / „Dostawa i płatność” i pod bezpośrednim adresem http://prezentowisko.pl/content/25-dostawa-i-platnosc
3,3,4   Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
3,3,5   Informację o koszcie i terminie dostawy Sprzedawca prześle Kupującemu w mailu potwierdzającym zamówienie.
3,3,6   Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, minimalny czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Przy dużej liczbie zamówień czas ten może się wydłużyć.
3,3,7   Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy podmiotu dostarczającego przesyłkę z Towarem.
3,3,8   Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich, InPost,  lub Poczty Polskiej.
3,3,9   Towar wysyłany z Polski do innego kraju, może podlegać dodatkowo opłatom exportowym/ inportowym, nakładanym przez Polskę lub kraj odbiorcy. W związku z powyższym ciężar ponoszenia dodatkowych kosztów (cła, opłaty importowe/ exportowe itp.) jest wliczony w koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.
3,3,10   Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.
3,3,11   Sprzedawca zaleca, aby sprawdzić dostarczony Towar w obecności przewoźnika (kuriera), a w razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie transportu, aby spisać stosowny protokół w obecności Kuriera. (których druki powinien posiadać przy sobie kurier) takie Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń przesyłki, u podmiotu świadczącego usługi transportowe.
3,3,12   Spisanie protokołu dotyczącego uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu uszkodzenia przesyłki.


4 Prawo wymiany i odstąpienia od umowy

4,1   Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
4,2   Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4,3   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub na formularzu dostępnym na stopce strony „Informacja” / ”Informacje Prawne” / ”Dokumenty do pobrania” pod adresem http://prezentowisko.pll/content/44-dokumenty-do-pobrania-w-formacie-pdf-regulamin-formularze w formacie pdf, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4,4   Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4,5   W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą
4,6   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4,7   Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
4,8   Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
4,9   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Patrz objaśnienie tego punktu na stopce strony „Informacja” / ”Informacje Prawne” / ”Prawo odstąpienia od umowy” dostępne pod adresem http://prezentowisko.pl/content/40-prawo-odstapienia-od-umowy
4,10   Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
4,11   Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4,12   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
4,13  
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego) w odniesieniu do umów:
 • 4,13,1   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 4,13,2   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 4,13,3   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Objaśnienie tego punktu na stopce strony: „Informacja” / ”Informacje Prawne” / ”Prawo odstąpienia od umowy” dostępne pod adresem http://prezentowisko.pl/content/40-prawo-odstapienia-od-umowy
 • 4,13,4   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 4,13,5   w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • 4,13,6   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 4,13,7   zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 4,13,8   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 4,13,9   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 4,13,10   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 4,13,11   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4,14   O prawie odstąpienia od umowy Sprzedawca informuje Klienta w trakcie procesu sprzedażowego. Tzn w jednym z etapów zakupów Kupujący jest poproszony o zapoznanie się z „warunkami świadczenia usługi” gdzie jest bezpośredni odnośnik do niniejszego regulaminu. Kupujący jest poproszony o zaznaczenie w odpowiednim polu że zapoznał się z „warunkami świadczenia usługi” i jeśli to pole zaznaczy to znaczy iż zapoznał się z "warunkami świadczenia usługi". Bez zaznaczenia tego pola w sklepie prezentowisko.pl nie można nic zakupić.
4,15   Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z prawem odstąpienia od umowy.


5 Rękojmia

5,1   Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
5,2   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
5,3   W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5,4   Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wynikły z przyczyn tkwiących w towarze w chwili jego doręczenia klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem.
5,5   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • 5,5,1   złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • 5,5,2   złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

5,6   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5,7  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.
5,8   Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@prezentowisko.pl, lub w formie pisemnej na adres: „MIRAGAS” Mateusz Walicki, 35-030 Rzeszów, UL. Tadeusza Kościuszki 4/10, a do odsyłanej rzeczy kupujący musi załączyć, dowód zakupu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym.
5,9   Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5,10   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5,11   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • 5,11,1   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • 5,11,2   żądać usunięcia wady.
5,12   Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
5,13   Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
5,14   W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
5,15   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
5,16   Przesyłki za pobraniem od kupujących nie są przyjmowane! Dlatego Konsument powinien zachować paragon otrzymany, przy wysyłce paczki z reklamowanym przedmiotem do firmy MIRAGAS . Będzie to potem podstawą zwrotu poniesionych kosztów przez Konsumenta w związku z wysłaniem reklamowanego przedmiotu.
5,17   Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5,13.
5,18   Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
5,19   Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • 5,19,1   oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • 5,19,2   oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • 5,19,3   żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • 5,19,4   żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
5,20   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
5,21   Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
5,22   W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5,23   W terminach określonych w punkcie 5,19-21 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5,24   W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
5,25   Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się wytyczne w punkcie 5,19-20, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
5,26   Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie.
5,27   Spory pomiędzy Sklepem a Klientem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Rzeszowie


6 Gwarancja jakości

6,1   Sprzedający udziela gwarancji jakości na Towary – w zakresie określonym w niniejszym paragrafie – pod warunkiem, że udzielenie gwarancji zostało wskazane w opisie Towaru. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta wskazane to zostaje w opisie Towaru oraz zostanie dołączony dokument gwarancyjny ( w szczególności karta gwarancyjna ) Producenta, który wskazuje warunki udzielonej przez Producenta gwarancji.
6,2   Informacja o objęciu Towaru gwarancją oraz okres jej obowiązywania każdorazowo znajduje się w opisie Towaru oferowanego do sprzedaży. Jeżeli w opisie Towaru nie wskazano innego terminu, gwarancja zostaje udzielona na okres 1 roku od daty zakupu Towaru.
6,3   Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę na terytorium RP
6,4   Gwarancją nie są objęte Towary, które są podatne na naturalne zużycie materiałów .
6,5   Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
6,6   Jeżeli Towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, Sprzedawca może wystawić własną kartę gwarancyjną. Warunki gwarancji sprzedawcy podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli co innego nie wynika z karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę i dołączonej do Towaru w ramach gwarancji sprzedawca zobowiązuje się w razie wystąpienia wady do jej usunięcia poprzez naprawę Towaru.
6,7   Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe użytkowanie, instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji powoduje również dokonanie przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
6,8   Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady towaru, zostaną one usunięte bezpłatnie na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, nie później niż w terminie czternastu dni.
6,9   Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy Towaru przez Klienta, lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji.
6,10   W celu wykonania uprawnień z gwarancji należy przedstawić kartę gwarancyjną ( chyba że nie została ona wydana Klientowi ) oraz dowód zakupu ( paragon, rachunek, faktura VAT ) w celu weryfikacji daty zakupu i osoby uprawnionej z gwarancji. Klient może również wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny w stopce strony „Informacja” / „Informacje prawne” / „dokumenty do pobrania” pod adresem http://prezentowisko.pl/content/44-dokumenty-do-pobrania-w-formacie-pdf-regulamin-formularze. Zgłaszając uprawnienia wynikające z gwarancji należy wskazać na czym polega wada Towaru.
6,11   Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta (podmiot który udziela gwarancji na karcie gwarancyjnej np. producent) do miejsca wskazanego w gwarancji lub do siedziby Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, jednakże Sprzedawca zwraca koszt tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika.
6,12   W sytuacji, gdy w ramach procedury reklamacyjnej niemożliwa okaże się naprawa wymiana rzeszy, Klientowi zostanie zwrócona cena Towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura VAT, konieczne jest odesłanie podpisanej przez Klienta korekty faktury VAT. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. Klient obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedawcy podpisany dokument faktury korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego nastąpiła zapłata za zakupiony towar bądź na inne podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym.
6,13   Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują bezpośredniemu Nabywcy, stąd też dalsze zbycie przedmiotu na rzecz osoby trzeciej nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę, chyba że uprawniony z gwarancji powiadomił sprzedawcę o zamiarze zbycia towaru, a sprzedawca wyraził zgodę na przejście na nabywcę Towaru uprawnień z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę. W razie nabywania Towaru „na prezent” kupujący powinien zgłosić ten fakt sprzedawcy w celu właściwego wpisania uprawnionego z gwarancji na dokumencie gwarancyjnym. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zbycia lub przekazania zakupionego Towaru na rzecz członków najbliższej rodziny tj. małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa.
6,14   Towar zakupiony nie podlega zwrotowi, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6,15   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7,1   Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu (Kupujących , Konsumentów).
7,2   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
7,3   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w
 • 7,3,1   Polityce Prywatności
 • 7,3,2   Polityce bezpieczeństwa informacji
 • 7,3,3   Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
7,4   Wszystkie dokumenty dostępne są w stopce strony „Informacja” / „Polityka prywatności” dostępne pod adresem http://prezentowisko.pl/content/28-polityka-prywatnosci
7,5   Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia.


8 Postanowienia końcowe

8,1   Żadne z postanowieni niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
8,2   Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd, właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Klientów będących Konsumentami właściwym jest sąd wedle właściwości ogólnej.
8,3   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy:
 • 8,3,1   Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.),
 • 8,3,2   Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827),
 • 8,3,3   Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz. 1422 z późn. zm.).
8,3,4   Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 1182 z późn. zm.).
8,4   Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury składania zamówienia.
8,5   Sprzedawca wprowadził Kodeks dobrych praktyk. Klient ma możliwość zapoznania się z nim na stronie internetowej sklepu http://prezentowisko.pl/content/43-kodeks-dobrych-praktyk
8,6
   Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
8,7  Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w stopce strony „Informacja”/ „Informacje prawne” pod adresem http://prezentowisko.pl/content/33-regulamin . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażnej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
8,8   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2015r.

                                                                                                                   


WWW.PREZENTOWISKO.PL   
Rzeszów 2.10.2015