REKLAMACJE I ZWROTY

Prezentowisko.pl
___________________________INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  • żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na adres ("MIRAGAS” Mateusz Walicki, 35-030 Rzeszów, ul. Tadeusza Kościuszki 4/10 ) Przesyłka musi, być wcześniej zgłoszona telefonicznie lub e-mailem na adres sklep@prezentowisko.pl. Dopiero po potwierdzeniu przez prezentowisko.pl że czekamy na Państwa przesyłkę reklamacyjną prosimy ją wysłać ma własny koszt i zachować paragon. Ponieważ niezapowiedziane przesyłki, nie będą przez nasz sklep przyjmowane a zwłaszcza opłacane. Ważne jest zachowanie paragonu firmy kurierskiej np. InPost, poczty, wtedy na podstawie przesłanego skanu lub fotografii paragonu, odeślemy Państwu zapłaconą kwotę przelewem na konto. Ponieważ dostarczenie przesyłki reklamacyjnej, zgodnie z prawem opłaca nasz sklep. Jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione, (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Celem usprawnienia obsługi, prosimy do wysyłanych do nas rzeczy załączać dokument zakupu czyli paragon fiskalny lub fakturę  oraz wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny w zakładce "Dokumenty do pobrania", podkategoria w zakładce "Informacje prawne" na stopce sklepu. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu, na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta, jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sklep, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana, do roku, od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat, od momentu wydania Wam rzeczy. Natomiast jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana, Prawo rękojmi kończy się po roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia, kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi, za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego, nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wynikły z przyczyn tkwiących w towarze, w chwili jego doręczenia klientowi. Bardzo ważne jest by, zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera, sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie (odbiorca przesyłki musi to sprawdzić). W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy, poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze, jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta, z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem.

Indywidualne ustawienia komputera oraz monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produkcie (np. kolorach), nie mogą być podstawą reklamacji.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich, opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Prezentowisko.pl działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wykonywania praw z rękojmi, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza reklamacyjnego (w zakładce "Dokumenty do pobrania" podkategoria w zakładce "Informacje prawne" na stopce sklepu).

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.


Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres sklep@prezentowisko.pl

Dokumenty do pobrania (formularz reklamacyjny)